VERTAAL SCARICA

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di traduttori freelance o temporanei ed i lavori di traduzione e di dattilografia o altri servizi e lavori di traduzione e di dattilografia trasmessi al Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea a Lussemburgo per la relativa esecuzione. Traduzione e pubblicazione di avvisi. Vertaal de gegevens naar morse en zend het naar mij. Vertaal die zinnen in het Japans, alsjeblieft. I l costo d ell a traduzione e de ll’ inter pr etazione per tutte le istituzioni dell’UE che comprendono la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni ammonta complessivamente a circa 1 miliardo di euro l’anno. En in uw naam, hoeveel mensen zullen niet terug te komen. Zonder jou, hoeveel eenzaamheid!

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 41.22 MBytes

Over het contextuele woordenboek Download de vrrtaal Contact Juridische overwegingen. E dal silenzio un’amore rinascerà. Happy, ga mee met hem, vertaal de schema’s voor ons. Het Parlement, de Raad en de Commissie moeten zich er sterk voor maken om zo nauw mogelijk samen te werken op het gebied van vertaal- en tolkwerkzaamheden en het gebruik van bibliotheken en gebouwen. Quindi ora traduco con estrema precisione le menzogne degli altri.

Voor het verlenen van vertaal- en tolkdiensten door natuurlijke personen die zich op het grondgebied van Denemarken bevinden, is een vergunning van de Deense ondernemingsautoriteit vereist.

vertaal

Vedi esempi per la traduzione traduce 4 esempi coincidenti. Quindi ora traduco con estrema precisione le menzogne degli altri. Dan kz i j vertaal – e n tolkwerk kunnen de burgers van alle lidstaten de geldende wetgeving lezen en verstaan en kunnen democratisch gekozen vertegenwoordigers hun belangen en ideeën verdedigen zonder door taalbarrières te worden gehinderd. Kosten van het inschakelen van deskundigen, met inbegrip van honoraria en reisen verblijfkosten; kosten voor de huur of het gebruik van uitrusting; kosten voor het in netwerken bijeenbrengen van de bevoegde departementen in de Gemeenschap; kosten van beschrijvende analyses; kosten van economische en statistische analyses; kosten van gezamenlijke cursussen en oefeningen voor interventieteams, kosten van een uitwisselingssysteem in het kader waarvan teamleden een tijd kunnen meelopen met teams in andere lidstaten en kosten voor de evaluatie en verspreiding van door ervaring opgedane ken ni s ; vertaal – e n redactiekosten alsook uitgaven voor de evaluatie van het programma.

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni di traduttori freelance o temporanei ed i lavori di traduzione e di dattilografia o altri servizi e lavori di traduzione e di dattilografia trasmessi al Centro di traduzione per gli organismi dell’Unione europea a Lussemburgo per la relativa esecuzione.

  SCARICARE SOFTWARE FACESTORE

Traduzione di “vertaal” in italiano

Homepage Vertaling per letter Nieuwste songteksten. Naast de bovenvermelde maatregelen kunnen de noodmaatregelen bestaan uit rechtsbijstand en taalkundige bijst an dvertaal – e n tolkdiensten, deskundigheid betreffendede landen van oorsprong en andere maatregelen die bijdragen tot een snelle identificatie van personen die wellicht internationale bescherming behoeven en tot een eerlijke en efficiënte behandeling evrtaal asielverzoeken.

Informazioni sul dizionario contestuale Scarica l’app Contatto Considerazioni legali.

vertaal

Het groeit elke dag cynismetegen de nederige. Songtekst Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va.

La Commissione afferma che l’incremento del numero dei nuovi Stati membri provoca un aumento più che verhaal della spesa, a causa dell’influsso di alcuni elementi, quali l’impatto di ciascuna nuova lingua comunitaria sui servizi di traduzione e di interpretazione. Vedi esempi che contengano traduttori 3 esempi coincidenti. Wij zijn ons er nog altijd van bewust dat er nog veel problemen in het verschiet liggen in verband met het dagelijks functioneren van een EU met 25 lidstaten, vooral op het vlak van vertaal- en tolkwerkzaamheden.

Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.

vertaal – Traduzione in italiano – esempi olandese | Reverso Context

Derhalve is gepland om enerzijds de exploitatiekosten van de regionale adviesraden te cofinancieren in de vorm van een degressieve opstartsteun gedurende een periode van drie jaar en anderzijds, gelet op het meertalige karakter van de raden, bij te dragen in h u n vertaal – e n tolkkosten.

Sono necessarie una maggiore spinta e una maggiore determinazione affinché il Parlamento, il Consiglio e la Commissione cooperino il più strettamente possibile riguardo a questioni quali la traduzionel’interpretazione, le biblioteche e gli edifici. Op basis van de door de lidstaten waarvan de beschikbare structuren en personeelsleden onder bijzondere druk staan verstrekte gegevens, inventariseert, verzamelt en analyseert het ondersteuningsbureau stelselmatig, met name op het gebied v a n vertaal – e n tolkdiensten, informatie over de landen van herkomst en over bijstand bij de verwerking en het beheer van asielgevallen, alsook de opvangcapaciteit op asielgebied in de lidstaten die onder bijzondere druk staan, teneinde een snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de diverse asielautoriteiten van de lidstaten te bevorderen.

Vedi esempi per la traduzione traduca 9 esempi coincidenti. Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c’è più. Vedi esempi per la traduzione traduci 17 esempi coincidenti. Le istituzioni si impegnano a garantire la titolarità dei diritti di riproduzione, traduzione e diffusione di tutti gli elementi costitutivi di una pubblicazione.

Verbi nederlandesi più usati

Scendi e traduci per evrtaal. Personale in possesso almeno della licenza elementaPersonale in possesso di un diploma di laurea, re o di un attestato professionale, incaricato di lavori incaricato di lavori di traduzione o di interpretariato; manuali o di servizio usciere, autista, personale dei la struttura di carriera del quadr o LA è identica a lab or atori ecc.

  BATTLEGROUNDS SCARICA

Op zoek naar jou! Zonder jou, hoeveel eenzaamheid!

lungo – vertaling Italiaans-Nederlands (inclusief voorbeelden)

Vedi esempi per la traduzione tradurre 3 esempi coincidenti. La somma restante verrà utilizzata per gli appalti per i servizi ed it orial i, di traduzione e di diffu si one e per coprire i costi di pubblicazioni integrative o di attività di comunicazione relative veftaal risultati del programma. De Commissie verklaart dat de stijging van het aantal nieuwe lidstaten leidt tot een meer dan proportionele stijging van de uitgaven als gevolg van de invloed van bepaalde elementen, zoals de gevolgen van de nieuwe communautaire talen voor de vertaal- en tolkendiensten.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, per la prestazione di servizi di traduzione o di interpretazione concludere molteplici accordi quadro. Synoniemen Vervoegen Reverso Corporate.

Songtekst vertaling: Libertà – Al Bano En Romina Power

L’Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in ma te ria di traduzione e d interpretazione e d i as sist en za nella raccolta iniziale di informazioni pe r aiutare g li Stati membri nella determinazione dello statusnonché la capacità d’accoglienza ai fini d’asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili in materia vertaql.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. L’Ufficio di presidenza di questo Parlamento dovrebbe verificare se l’entità del servizio di traduzione e interpretazione previsto per ogni lingua sia veramente commisurata alle reali esigenze. Si tratta di un documento in francese e al cittadino in questione non è stata offerta né la traduzione né un interprete.

L’Ufficio di sostegno individua, raccoglie ed esamina sistematicamente, in base ai dati forniti dagli Stati membri sottoposti a una pressione particolare, info rm azion i s ull e strutture e il pe rsona le disponibili, segnatamente in ma teria di traduzione ed inter pr etazione, informazioni sui p ae si di origine e sul l’ assistenza nel trattamento e nella gestione dei singoli casi, nonché la capacità di accoglienza nei suddetti Stati membri sottoposti ad una verttaal particolare, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo.